URI qisqartmalari

URI

URI qisqartmasi Universal resurslar identifikatori.

Ro'yxatdan o'tgan protokollar yoki nomlar bo'shliqlariga ishora qiluvchi ro'yxatga olingan nomlar va manzillardagi universal nomlar to'plamining a'zosi. Ko'pincha URI shakli bo'lgan Universal Resource Locator (URL) bilan almashtiriladi.